Rapport over belemmeringen en drijfveren van upcycling

  • 30/09/2020
-UYW OUTPUTS- Autoriteiten Zakelijke ondersteuning

Om de volledige studie te downloaden: Zie hieronder (EN only).

Het is voor de ondernemer van groot belang te weten welke waarde zijn afval heeft en hoe hij dat afval kan benutten en inzetten als secundaire grondstof voor nieuwe producten.

In dit rapport geven we een algemeen inzicht in de “mindset” van ondernemers over circulariteit en afvalhergebruik. Dit inzicht wordt aangevuld met een inventarisatie van belemmeringen & drijfveren bij bedrijven in de zes pilotgebieden.

Dit rapport laat zien wat ondernemers in bredere zin motiveert of belemmert en helpt bij het leren welke hindernissen in het project moeten worden overwonnen en welke drijfveren kunnen worden gebruikt om de toepassing van circulaire afvalbusinesscases in de pilotgebieden te versnellen.

Dit rapport is het resultaat van een wetenschappelijk proces om relevant onderzoek te identificeren naar barrières en factoren die upcycling bij bedrijven mogelijk maken en vormt een databank voor  projectpartners en bedrijven. Het richt zich op barrières en drijfveren voor upcycling die bedrijven ervaren of waarnemen, zoals bewustzijn, kennis, capaciteit, middelen, operationele barrières, wetgeving enz.

De uitkomst van de analyse laat zien dat barrières bijna 4 keer zo vaak worden genoemd als enablers. In het algemeen kan dit betekenen dat de barrières als groter en belangrijker worden ervaren dan de enablers.

Het feit dat “sociaal” alleen als barrière wordt gezien, onderschrijft het idee dat de meerderheid van de samenleving upcycling en hergebruik van hulpbronnen nog niet of slechts gedeeltelijk heeft omarmd. Hetzelfde geldt voor “bewustzijn”. Dit wordt vaker als barrière dan als enabler genoemd.

Opvallend is dat “Beleid (overheid) en Visie (bedrijven)” als enabler een gelijke score heeft. Dit kan betekenen dat het hebben van een beleid of visie om upcycling en hergebruik van hulpbronnen te ondersteunen of te ondersteunen een voorwaarde is om deze ontwikkeling te ondersteunen. Dit resultaat wordt ondersteund door de observatie dat bedrijven meer kans hebben om succesvolle upcycling-initiatieven te implementeren als duurzaamheid centraal staat in het bedrijfsethiek.

“Business case” wordt 38 keer genoemd als enabler en minimaal 89 keer als barrière. Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat het nog zeer moeilijk is om een ​​businesscase te realiseren bij het upcyclen van afval naar een secundaire grondstof en/of product. Dat is niet verwonderlijk als je bedenkt dat de samenleving nog grotendeels lineair is georganiseerd, waardoor circulaire businessmodellen vaak moeilijk realiseerbaar zijn. Door een gebrek aan bewustzijn kan het echter voorkomen dat bedrijven informatie missen over succesvolle circulaire businesscases en dus niet bewust zijn van de kansen voor zichzelf.

“Wetgeving” wordt ook en alleen genoemd als barrière. Gezien het feit dat de waarden van de huidige samenleving worden beschermd door wetgeving, is het niet onlogisch dat wetgeving als een barrière wordt gezien. De afvalstoffenwetgeving is er immers op gericht om afvalstoffen zo veilig en snel mogelijk en zonder schade voor de mens te verwijderen. Het terugwinnen van afval staat hier dus eigenlijk ‘tegenover’.

En ook hier zien we dat, hoewel de afvalwetgeving verschuift in de richting van het faciliteren van de circulaire economie (zie het rapport over afvalwetgeving), bedrijven vaak niet zien hoe ze kunnen upcyclen, aangezien het niet hun vakgebied is, niet hun corebusiness en actieve communicatie naar deze groep bedrijven ontbreekt.

Dit rapport is gebaseerd op bestaande wetenschappelijke bronnen en zal worden opgenomen in een algemeen rapport dat ook de specifieke belemmeringen en factoren weergeeft die bedrijven ervaren in hun dagelijkse werkroutine en gebaseerd is op interviews met de bedrijven op de 6 beoogde bedrijventerreinen.

Het helpt het project om de problemen beter te begrijpen, specifieke belemmeringen aan te pakken en ondersteunende factoren te ondersteunen om de afvalvermindering en kosten en hulpbronnenefficiëntie te verbeteren.

Het volledige onderzoek is hier te lezen en te downloaden: Final report literature research on B&D – UYW (EN only)